Đổi trả trong vòng 5 ngày kể từ ngày quý khách nhân được hàng.